Sociologi

Sociologien er videnskaben om “det sociale”, dvs. de sociale relationer mellem mennesker, som udspiller sig på forskellige niveauer i et givet samfund.

Den beskæftiger sig også med sociale institutioner og strukturer – f.eks. med de sociale kræfter, der får arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet til at fungere på en bestemt måde.

Oversigt over centrale sociologiske begreber:

Fra side 9-16 “Sociologi og modernitet” af Columbus

Marginalisering: Marginalisering er en betegnelse for de, der er socialt udstødte og isoleret fra samfundet, dem der står uden for normalbegrebet. “At man ikke er integreret i normalsamfundet og afviger på den ene eller anden måde. Der er mange grader af marginalisering fra midlertidig udelukkelse fra arbejdsmarkedet til social udstødelse.”

Social differentiering: refererer til forskelle mellem grupper og mellem specialiserede funktioner og roller. Begrebet er tæt knyttet til ulighedsbegrebet og drejer sig i særdeleshed om den ulige fordeling af belønninger og livschancer i et samfund.

Socialisering: drejer sig om indlæring og formidling af de færdigheder, der er nødvendige i samfundet. Gennem denne formidling danner den enkelte sin personlighed. Ikke mindst den tidlige opdragelse tillægges betydning i denne proces. I en sociologisk forståelse fører socialiseringen til samfundsmæssig integration, fordi der herigennem skabes konsensus om normer og værdier. (Socialiseringen er en proces, hvori det enkelte individ integreres i en gruppe/tilhørsforhold)

Mikrosociologi og makrosociologi: På mikroniveauet studerer sociologien interaktion inden for små sociale enheder, f.eks. en familie eller andre smågrupper. På makroniveauet studeres mere overordnede samfundsstrukturer, f.eks. de magtrelationer, der udgør rammerne for enkeltmenneskers og gruppers udfoldelsesmuligheder. Det er imidlertid ikke alene makroniveauet, der bestemmer, hvad der sker på mikroniveauet. Mikronivueat kan også få betydning for de eksisterende strukturer i samfundet og kan føre til social forandring. Det er altså en gensidig påvirkning mellem de to niveauer.

Social integration/disintegration: Ved social integration forstår sociologer, at forskellige sociale enheder (individer, grupper, kulturer, nationer) er forenede i en større helhed. Et kerneområde i sociologien er, hvad der sikrer den sociale integration, dvs. samfundets kohærens (sammenhængskraft). Disintegration er det modsatte: at den samfundsmæssige helhed fragmenteres og opsplittes. Også disse processer er kerneområder i sociologien.

Leave a Reply