Oplysningstid

Links

Noter til oplysningstiden fra da-net.dk

‘Oplysningstiden’ i Den Store Danske: periode i europæisk åndshistorie fra ca. 1690 til ca. 1780, der overordnet var præget af en optimistisk tro på den menneskelige fornuft og en overbevisning om det nødvendige i at udbrede kendskab til al menneskelig viden med det formål at frisætte mennesket for traditionens og sædvanens snærende bånd.

Hovedtegn

Sekularisering og menneskerettigheder, hvilket fører til folkedemokrati og revolution i Amerika (1776) og Frankrig (1789)

Oplysning og rationalisme: Oplysningstiden er fornuftens tid og man ser et menneskesyn, der peger på, at alle er lige.

Litterært dominerer klassicisme og rokoko

Nøgleordene er oplysning og fornuft

Oplysningstiden er fornuftens tid. Mennesket skal bruge sin sunde fornuft, og Gud er ikke længere blandt menneskene. Gud er kraften bag de naturkræfter, der kortlægges i oplysningstiden. Mennesket skal oplyses for at bruge sin fornuft.

Med brugen af fornuften følger også stigende krav om rettigheder for det enkelte menneske. Dette kommer i konflikt med tidens enevælde i Europa.

Dette fører til et nyt syn på samfundet og på religionen. Nu er det ikke Gud men folket, der skal give kongen magten. Og det er det enkelte menneskes fornuft, der skal forklare, hvordan verden hænger sammen.

Den tyske filosof Immanuel Kant udtalte, at “oplysningen er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed”.

Ludvig Holberg (3. december 1684 – 28. januar 1754) -

Skrev dramaer, komedier og essays. Som 19-årig blev han ansat på Købehavns universitet som underviser. I 1714 professor i filosofi. I 1720 gribes han af den “poetiske reptus”. Det betyder, at han over en kort årrække skriver en masse stykker, 25 komedier, hvoraf 19 bliver opført.

Kendte værker: Erasmus Montanus, Jeppe på Bjerget, Den Stundesløse, Den politiske Kandestøber.

Derudover skriver han en Danmarks-historie i tre bind og en række filosofiske værker.

Hans fornuftige levevis og investeringer i godser gjorde ham til baron. Ved sin død i 1754 var Holberg en kendt og anerkendt mand for sin store viden, sin kreativitet og indsats for at udbrede oplysningen.

Leave a Reply