Økologi

  Noter til Bios C – http://bsb.gyldendal.dk/

  Hvad er økologi?

  Økologi er den videnskab, der beskæftiger sig med naturens balance og de mange kredsløb. For at forstå et økosystem som fx en sø, må man vide noget om energitilførsel til søen (fotosyntesen), fødekæderne i søen, kredsløb i søen, nedbrydning og eventuelt også noget om menneskets påvirkning af søen.

  Kredsløb

  Grundstoffer som kul og kvælstof cirkulerer i økosystemerne skiftevis i jorden, atmosfæren og vandet. Nogle steder findes de som uorganiske stoffer mens de andre steder i kredsløbet er bundet i organiske stoffer som fx DNA, fedt, protein og kulhydrat i planter og dyr.

  Vandets kredsløb:

  (kilde: http://biologibogen.systime.dk/fileadmin/filer/figurer/2.30.jpg)

  Økosystem

  Et økosystem er et afgrænset område, som sjældent udveksler stof med omgivelserne. Et økosystem kan være en skov, en sø eller en hede.

  Niche

  De forhold, som en art foretrækker at leve under. De gælder fx, hvordan den skaffer føde, og hvor den formerer sig. Dyr og planter er tilpasset forskellige nicher gennem evolutionen.

  Nedbrydning

  Omdannelse af døde planter og dyr til uorganiske stoffer. Nedbryderne, som især er svampe og bakterier, får energi og stof til deres egen opbygning gennem denne proces.

  Artsdiversitet

  Antallet af dyr og planter i et bestemt område. En høj artsdiversitet finder man ofte i et gammelt og stabilt økosystem, fx en tropisk regnskov.

Leave a Reply